Jsme kreativním a inovačním centrem, které chce podporovat interdisciplinární spolupráci v oblastech nových technologií, umění, designu, humanitních a společenských věd napříč regiony ČR.

Naší podstatou je přinášet znalosti a inovace, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny, s cílem přispět k řešení celospolečenských výzev, být partnerem při tvorbě veřejných politik a podílet se na rozvoji vzdělávání a výzkumu.

Naše síla tkví ve spojení téměř třicítky výzkumných institucí z řad univerzit, ústavů AV ČR, uměleckých vysokých škol, technologických institutů a nejen humanitních a společenskovědních fakult.

Jsme kreativním a inovačním centrem, které chce podporovat interdisciplinární spolupráci v oblastech nových technologií, umění, designu, humanitních a společenských věd napříč regiony ČR.

 

Naší podstatou je přinášet znalosti a inovace, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny, s cílem přispět k řešení celospolečenských výzev, být partnerem při tvorbě veřejných politik a podílet se na rozvoji vzdělávání a výzkumu.

 

Naše síla tkví ve spojení téměř třicítky výzkumných institucí z řad univerzit, ústavů AV ČR, uměleckých vysokých škol, technologických institutů a nejen humanitních a společenskovědních fakult.

MANIFEST

Společný manifest představuje naše východiska, odhodlání a klíčová témata, na která chceme zaměřit svou pozornost, a veřejně deklaruje naši připravenost spojit síly v zájmu komplexního řešení výzev budoucnosti. Toto odhodlání je strukturováno do níže uvedených závazků vznikajícího centra.

1

Chceme prosazovat interdisciplinaritu  jako podmínku rozvoje inovačního potenciálu nových technologií, umění, společenských a humanitních věd.

Jsme přesvědčeni o tom, že nové technologie jsou nástroji pro růst kvality života a ekonomiky. Jsou také prostředkem pro vyjádření, zkoumání a reflektování lidského bytí. Ve světě, kde se humanitní vědy, umění a technologie propojují, hrají společenskovědní a humanitní vzdělání a vědění ústřední roli v kontextualizaci, interpretaci a navigaci v oblasti celospolečenských změn, které tento rozvoj vytvářejí. Věříme, že interdisciplinární princip přináší možnost čerpat inovační potenciál napříč technologickými, uměleckými, společenskovědními a humanitními obory, a posilovat tak jejich efektivitu při dosahování stanovených cílů.

2

Chceme spolupracovat a sdílet intelektuální potenciál a výzkumné infrastruktury s cílem posílit praktické dopady našeho úsilí.

Naše instituce – univerzity, umělecké vysoké školy, umělecké fakulty neuměleckých vysokých škol, technologické výzkumné instituce a akademická pracoviště společenskovědního a humanitního zaměření i další partnerské organizace – se zavazují k prolomení tradičních akademických bariér. V našem sdíleném úsilí hodláme objevovat vhodné vědecko-výzkumné poznatky, kombinovat je a využívat ve prospěch inovací, které jsou pro společnost skutečně relevantní. A proto hodláme podporovat transfer a zhodnocování znalostí pro jejich co nejširší využití.

3

Budeme usilovat o založení společného centra pro podporu realizace našich vizí v národním a mezinárodním měřítku.

Přijímáme společný závazek vytvořit platformu TAH – Technology, Art, Humanities Creative and Innovation Centre pro interdisciplinární koordinaci aktivit, kde se nové technologie setkávají s uměním a jsou reflektovány společenskými a humanitními vědami. Budeme usilovat o etablování transferu znalostí transdisciplinárního charakteru a o směřování k inovacím, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny. Chceme se soustředit na reálný, praktický a pozitivní dopad na člověka, společnost a prostředí pro život. Při tom budeme usilovat o mezinárodní integraci do stávajících nebo právě vznikajících iniciativ obdobného charakteru.

4

Otevíráme se výzvám současného i budoucího světa a chceme je řešit spolu s dalšími sektory.

Věříme, že reflexe zkušeností a náhledů na řešení výzev současnosti z různých úhlů může přinést nové perspektivy, zdroje a možnosti pro inovace užitečné pro všechny. Za klíčové proto považujeme budování silných vztahů mezi akademickým sektorem, průmyslem, státní správou, samosprávou a veřejností tak, aby se maximalizoval dopad a rozsah našich iniciativ. Jsme přesvědčeni, že přístup k současným výzvám z různých perspektiv může odkrýt nové, ekonomicky i společensky prospěšné možnosti, zdroje a inovativní řešení, a to zejména na trzích kulturních a kreativních odvětví.

5

Společně vytvoříme nové studijní programy zaměřené na zvládání výzev budoucností.

Chceme připravit studující na svět, kde jde technologická gramotnost ruku v ruce s kreativitou a kritickým myšlením, přičemž bere ohledy na společenské, etické a environmentální dopady. Budeme spolupracovat na nabídce vzdělávacích programů nejen na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni, ale i v rámci celoživotního vzdělávání. Věříme, že multioborové perspektivy ve vzdělávání jsou tou pravou cestou, jak společnost připravit na výzvy aktuální i budoucí.

6

Budeme se aktivně zapojovat do tvorby a realizace politik včetně debat o zásadních současných problémech i budoucích výzvách naší civilizace.

Vědu, výzkum a vzdělávání chápeme jako základní kameny rozvoje společnosti a klíčové investice vyžadující adekvátní financování. Uznáváme, že výzvy v oblasti výzkumných, inovačních, ekonomických, sociálních, environmentálních nebo vzdělávacích politik jsou komplexní a že pro přijímání osvícených rozhodnutí je třeba chápat tyto výzvy v co nejširším kontextu. Proto hodláme společně na vědeckém základě předvídat možné budoucí scénáře vývoje a ovlivňovat a formovat veřejné politiky na základě syntézy znalostí vycházející z technologických, uměleckých, společenskovědních a humanitních expertních domén.

7

V zájmu rozvoje interdisciplinárních akademických výstupů chceme inovovat naše výzkumné metody a rozvíjet nové.

Chceme překonávat výzvy spojené s interdisciplinárně pojatými výzkumnými nebo tvůrčími metodami, ve kterých se spojují technologické kompetence s uměním, kreativitou a znalostmi společenskovědních a humanitních oborů. Toho chceme dosáhnout skrze etablování patřičných výzkumných a tvůrčích metod, které jsou pro čerpání takto koncipovaného transdisciplinárního potenciálu nejpřirozenější. Zároveň chceme, aby výstupy těchto metod byly patřičně uznány a ohodnoceny. Patří mezi ně interdisciplinární vývoj nových nebo kreativních technologií, umělecký výzkum, progresivní design nebo aplikovaný výzkum ve společenskovědních a humanitních oborech. To vše s ohledem na synergie s obory přírodovědnými nebo lékařskými.

8

Povedeme dialog s veřejností, abychom zvýšili dopady našich výstupů a zapojili společnost do koncipování výzkumných otázek.

Vnímáme důležitost transparentní a obousměrné komunikace s veřejností. Proto se budeme aktivně angažovat ve vytváření platformy, která nejenže podporuje prezentaci námi dosažených výstupů veřejnosti, ale umožní vytvořit dialogický prostor pro hlubší porozumění jejím potřebám, očekáváním a obavám. To nám dovolí vytvářet výzkumné otázky a nabízet řešení, která jsou v souladu s vizí budoucnosti, kde jsou všechny skupiny respektovány a zohledněny.

Celý manifest včetně krátkodobých a střednědobých cílů ke stažení

.

SIGNATÁŘI MANIFESTU

AI Dětem

Aignos

Akademie múzických umění

Akademie výtvarných umění

Anglo-American University in Prague

BRAINZ STUDIOS

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy

České priority

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT

Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Etnologický ústav Akademie věd České republiky

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Evropské centrum pro digitální inovace, ČVUT

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Fakulta umění a architektury Technologické univerzity v Liberci

Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně

Fakulta umění Ostravské univerzity

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Filosofický ústav Akademie věd České republiky

Future Port

Institut lázeňství a balneologie

Institut umění Divadelní ústav

Janáčkova akademie múzických umění

Katedra Scénografie, DAMU

Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Opero

Pražský inovační institut

prg.ai

Tangible Territory

Technologické centrum Praha

Univerzita Karlova

Univerzita Palackého Olomouc

urbiq

Ústav dějin umění Akademie věd České Republiky

Ústav informatiky Akademie věd České Republiky

Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky

Vysoká škola kreativní komunikace

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

NEWSLETTER

Chcete vědět, kam směřuje kreativní budoucnost? Nechte nám na sebe kontakt.