Jsme kreativním a inovačním centrem, které chce podporovat interdisciplinární spolupráci v oblastech nových technologií, umění, designu, humanitních a společenských věd napříč regiony ČR.

Naší podstatou je přinášet znalosti a inovace, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny, s cílem přispět k řešení celospolečenských výzev, být partnerem při tvorbě veřejných politik a podílet se na rozvoji vzdělávání a výzkumu.

Naše síla tkví ve spojení téměř třicítky výzkumných institucí z řad univerzit, ústavů AV ČR, uměleckých vysokých škol, technologických institutů a nejen humanitních a společenskovědních fakult.

Jsme kreativním a inovačním centrem, které chce podporovat interdisciplinární spolupráci v oblastech nových technologií, umění, designu, humanitních a společenských věd napříč regiony ČR.

 

Naší podstatou je přinášet znalosti a inovace, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny, s cílem přispět k řešení celospolečenských výzev, být partnerem při tvorbě veřejných politik a podílet se na rozvoji vzdělávání a výzkumu.

 

Naše síla tkví ve spojení téměř třicítky výzkumných institucí z řad univerzit, ústavů AV ČR, uměleckých vysokých škol, technologických institutů a nejen humanitních a společenskovědních fakult.

MANIFEST

Společný manifest představuje naše východiska, odhodlání a klíčová témata, na která chceme zaměřit svou pozornost, a veřejně deklaruje naši připravenost spojit síly v zájmu komplexního řešení výzev budoucnosti. Toto odhodlání je strukturováno do níže uvedených závazků vznikajícího centra.

1

Chceme prosazovat interdisciplinaritu  jako podmínku rozvoje inovačního potenciálu nových technologií, umění, společenských a humanitních věd.

Jsme přesvědčeni o tom, že nové technologie jsou nástroji pro růst kvality života a ekonomiky. Jsou také prostředkem pro vyjádření, zkoumání a reflektování lidského bytí. Ve světě, kde se humanitní vědy, umění a technologie propojují, hrají společenskovědní a humanitní vzdělání a vědění ústřední roli v kontextualizaci, interpretaci a navigaci v oblasti celospolečenských změn, které tento rozvoj vytvářejí. Věříme, že interdisciplinární princip přináší možnost čerpat inovační potenciál napříč technologickými, uměleckými, společenskovědními a humanitními obory, a posilovat tak jejich efektivitu při dosahování stanovených cílů.

2

Chceme spolupracovat a sdílet intelektuální potenciál a výzkumné infrastruktury s cílem posílit praktické dopady našeho úsilí.

Naše instituce – univerzity, umělecké vysoké školy, umělecké fakulty neuměleckých vysokých škol, technologické výzkumné instituce a akademická pracoviště společenskovědního a humanitního zaměření i další partnerské organizace – se zavazují k prolomení tradičních akademických bariér. V našem sdíleném úsilí hodláme objevovat vhodné vědecko-výzkumné poznatky, kombinovat je a využívat ve prospěch inovací, které jsou pro společnost skutečně relevantní. A proto hodláme podporovat transfer a zhodnocování znalostí pro jejich co nejširší využití.

3

Budeme usilovat o založení společného centra pro podporu realizace našich vizí v národním a mezinárodním měřítku.

Přijímáme společný závazek vytvořit platformu TAH – Technology, Art, Humanities Creative and Innovation Centre pro interdisciplinární koordinaci aktivit, kde se nové technologie setkávají s uměním a jsou reflektovány společenskými a humanitními vědami. Budeme usilovat o etablování transferu znalostí transdisciplinárního charakteru a o směřování k inovacím, které by byly mimo dosah jakékoli jednotlivé disciplíny. Chceme se soustředit na reálný, praktický a pozitivní dopad na člověka, společnost a prostředí pro život. Při tom budeme usilovat o mezinárodní integraci do stávajících nebo právě vznikajících iniciativ obdobného charakteru.

4

Otevíráme se výzvám současného i budoucího světa a chceme je řešit spolu s dalšími sektory.

Věříme, že reflexe zkušeností a náhledů na řešení výzev současnosti z různých úhlů může přinést nové perspektivy, zdroje a možnosti pro inovace užitečné pro všechny. Za klíčové proto považujeme budování silných vztahů mezi akademickým sektorem, průmyslem, státní správou, samosprávou a veřejností tak, aby se maximalizoval dopad a rozsah našich iniciativ. Jsme přesvědčeni, že přístup k současným výzvám z různých perspektiv může odkrýt nové, ekonomicky i společensky prospěšné možnosti, zdroje a inovativní řešení, a to zejména na trzích kulturních a kreativních odvětví.

5

Společně vytvoříme nové studijní programy zaměřené na zvládání výzev budoucností.

Chceme připravit studující na svět, kde jde technologická gramotnost ruku v ruce s kreativitou a kritickým myšlením, přičemž bere ohledy na společenské, etické a environmentální dopady. Budeme spolupracovat na nabídce vzdělávacích programů nejen na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni, ale i v rámci celoživotního vzdělávání. Věříme, že multioborové perspektivy ve vzdělávání jsou tou pravou cestou, jak společnost připravit na výzvy aktuální i budoucí.

6

Budeme se aktivně zapojovat do tvorby a realizace politik včetně debat o zásadních současných problémech i budoucích výzvách naší civilizace.

Vědu, výzkum a vzdělávání chápeme jako základní kameny rozvoje společnosti a klíčové investice vyžadující adekvátní financování. Uznáváme, že výzvy v oblasti výzkumných, inovačních, ekonomických, sociálních, environmentálních nebo vzdělávacích politik jsou komplexní a že pro přijímání osvícených rozhodnutí je třeba chápat tyto výzvy v co nejširším kontextu. Proto hodláme společně na vědeckém základě předvídat možné budoucí scénáře vývoje a ovlivňovat a formovat veřejné politiky na základě syntézy znalostí vycházející z technologických, uměleckých, společenskovědních a humanitních expertních domén.

7

V zájmu rozvoje interdisciplinárních akademických výstupů chceme inovovat naše výzkumné metody a rozvíjet nové.

Chceme překonávat výzvy spojené s interdisciplinárně pojatými výzkumnými nebo tvůrčími metodami, ve kterých se spojují technologické kompetence s uměním, kreativitou a znalostmi společenskovědních a humanitních oborů. Toho chceme dosáhnout skrze etablování patřičných výzkumných a tvůrčích metod, které jsou pro čerpání takto koncipovaného transdisciplinárního potenciálu nejpřirozenější. Zároveň chceme, aby výstupy těchto metod byly patřičně uznány a ohodnoceny. Patří mezi ně interdisciplinární vývoj nových nebo kreativních technologií, umělecký výzkum, progresivní design nebo aplikovaný výzkum ve společenskovědních a humanitních oborech. To vše s ohledem na synergie s obory přírodovědnými nebo lékařskými.

8

Povedeme dialog s veřejností, abychom zvýšili dopady našich výstupů a zapojili společnost do koncipování výzkumných otázek.

Vnímáme důležitost transparentní a obousměrné komunikace s veřejností. Proto se budeme aktivně angažovat ve vytváření platformy, která nejenže podporuje prezentaci námi dosažených výstupů veřejnosti, ale umožní vytvořit dialogický prostor pro hlubší porozumění jejím potřebám, očekáváním a obavám. To nám dovolí vytvářet výzkumné otázky a nabízet řešení, která jsou v souladu s vizí budoucnosti, kde jsou všechny skupiny respektovány a zohledněny.

Celý manifest včetně krátkodobých a střednědobých cílů ke stažení

.

SIGNATÁŘI MANIFESTU

Akademie múzických umění  

Akademie výtvarných umění  

Anglo-American University in Prague  

Brainz Studios

Centrum pro přenos poznatků a technologií, UK

České priority  

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT  

Divadelní fakulta,JAMU

Etnologický ústav, AV ČR

Evangelická teologická fakulta, UK

Evropské centrum pro digitální inovace, ČVUT  

Fakulta multimediálních komunikací, UTB  

Fakulta sociálních věd, UK

Fakulta umění a designu, UJEP

Fakulta umění, OU

Fakulta výtvarných umění, VUT

Filozofická fakulta, MUNI

Filozofická fakulta, UK

Filosofický ústav, AC ČR

Janáčkova akademie múzických umění  

Matematicko-fyzikální fakulta, UK

Pražský inovační institut  

prg.ai  

Univerzita Karlova  

Univerzita Palackého Olomouc

Ústav dějin umění, AV ČR

Ústav informatiky, AV ČR

Ústav pro českou literaturu, AV ČR

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

NEWSLETTER

Chcete vědět, kam směřuje kreativní budoucnost? Nechte nám na sebe kontakt.